Coronavirus real-time updates

Coronavirus real-time updates

Currently infected

Total deaths

Currently infected

Confirmed cases

Recovered vs Deaths

Currently infected vs suspected

Breakdown (Currently infected)

Wuhan: 39462
Xiao Gan: 3201
Huang Gang: 2823
Sui Zhou: 1254
Jing Zhou: 1490
Rang Yang: 1144
Yi Chang: 901
Huang Shi: 988
Jing Men: 909
Xian Ning: 852
E Zhou: 1230
Xian Tao: 523
En Shi Zhou: 247
Tian Men: 447
QianJiang: 166
Shen nong jia lin qu: 10
Zhe Jiang: 1167
Guang Dong: 1316
He Nan: 1231
Hunan: 1004
An Wei: 962
Jiang Xi: 925
Chong Qing: 544
Jiang Su: 617
Si Chuan: 481
Shan Dong: 537
Beijing: 380
Shanghai: 328
Fujian: 287
Hei long jiang: 295
ShanXi: 236
Guang Xi: 237
He Bei: 300
Yunnan: 169
Hainan: 162
Tianjin: 122
Sanxi: 128

<100 unavailable 

Japan: 49
Singapore: 53
Thailand: 20
Korea: 20
Malaysia: 15
Vietnam: 9
UAE: 5
Philippines: 1 
Nepal: 1
Sri Lanka: 1

Germany: 15
France: 7
Italy: 3
United Kingdom: 1
Spain: 2
Sweden: 1

United States: 12
Canada: 6

Australia: 5

How To Cleverly Handle Kaypohs Over CNY

We do not need the approval of others to lead our lives. However, you won’t be praised for being impolite and ripple negativity over a happy occasion like CNY. So even if you need to “shut some nosy people up”, we need to learn the...

read more